Általános Szállítási és Fizetési Feltételek

 1. Az Üzleti Feltételek érvényessége
  Szállításokra – a megrendelés értékétől függetlenül – kizárólag a Defko Kft. alábbi szállítási feltételei alapján kerül sor. A vevő beszerzési feltételei vagy egyéb feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat a Defko Kft. írásban megerősíti, visszaigazolja.
 2. Szállítások
  A szállításokra a vevővel való egyeztetés szerint, kötelezettség nélkül kerül sor. A Defko Kft. által megnevezett szállítási határidők feltétele a szállíthatóság. A Defko Kft. fenntartja magának a jogot, hogy saját mérlegelése szerint részszállításokat végezzen.
  Ha a felek megállapodtak egy szállítási határidőben, akkor az vis maior vagy más, nem a Defko Kft. által okozott, előre nem látott események bekövetkezése esetén megfelelően meghosszabbodik. Ugyanez vonatkozik bérharcok keretében tett intézkedések, különösen sztrájk és lezárás esetére is. Visszfuvarok esetében kérjük, szíveskedjenek közölni velünk a kiállított számla számát. Árujóváírásokat készpénzben nem fizetünk ki.
 3. Kockázatátszállás
  A szállítás kockázata az áru Defko Kft. általi vagy az adott kiszállító raktár általi elküldésével száll át a vevőre. Ez vonatkozik a részszállításokra is.
 4. Fizetési feltételek
  A Defko Kft. által kiállított számlákat EURÓ-ban, a Defko Kft. kifizetőhelyéig (bankjáig) díjmentesítve, a számla kiállítását követő 10 napon belül 3% engedmény levonásával, vagy a számla kiállítását követő 30 napon belül levonás nélkül kell kiegyenlíteni, hacsak a felek másként nem állapodtak meg. Utánvétes küldemények esetén az engedmény levonására nincs lehetőség. Átutaláskor kérjük, szíveskedjen feltüntetni a kiállított számla számát. Fizetési késedelem esetén a bankoknál szokásos késedelmi kamatokat, valamint minden felszólítási és behajtási költséget is meg kell téríteni. A Defko Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges, kiegyenlítésre még nem került követeléseit a nem teljesített kötelezettségekbe beszámítsa. E szabályok a részszállításokra is irányadóak.
 5. Szavatosság és reklamáció
  5.1 A Defko Kft. csak az alábbi szabályok szerint, azonban legfeljebb a kifogásolt áru szállítási értékének mértékéig vállal szavatosságot a hibákért, hiányosságokért, hibás szállításért és mennyiségi eltérésekért. Minden további szavatosságot kizár.
  5.2 A Defko Kft. a hibákért, hiányosságokért csak abban az esetben felel, ha azok nem a vevő vagy egy, nem a Defko Kft. által megbízott harmadik személy magatartására vezethetők vissza. Ez különösen irányadó a hibás kezelés, a hibás beépítés, stb. eseteire.
  5.3 A vevő köteles a Defko Kft. által szállított árut a vevőnél történt leszállítást követően haladéktalanul megvizsgálni. A nyilvánvaló hibákat, hiányosságokat és mennyiségi eltéréseket 10 napos jogvesztő határidőn belül írásban kell bejelenteni a Defko Kft. felé, az esetleges hiba, hiányosság fajtájának és terjedelmének megadásával. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra is, azok felfedezését követően. Ha a fentiek alapján a reklamációk elkésettek, akkor a Defko Kft. mentesül a szavatossági kötelezettsége alól.
  5.4 A Defko Kft. téves szállítás vagy hibás szállítás esetén saját mérlegelése szerint az árut pótolja, vagy utólag kijavítja. Ha a pótlás vagy utólagos javítás véglegesen sikertelen, akkor a vevő saját választása szerint az ár csökkentését követelheti, vagy a szerződéstől elállhat.
  5.5 A Defko Kft. felelőssége a pótalkatrész-szállítás, illetőleg az utólagos javítás költségeire korlátozódik. A hiányosság, hiba által okozott következményi károkért a Defko Kft. csak egy hiba rosszhiszemű elhallgatása, valamint valamely vállalt tulajdonság meg nem léte esetén fizet kártérítést, amennyiben a vállalás célja éppen a vevő biztosítása olyan károk ellen, melyek nem magán a szállított tárgyon keletkeznek.
 6. Egyéb felelősségvállalás
  6.1 A Defko Kft. egyebekben csak a tulajdonos vagy vezető állású alkalmazott szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén felel. A teljesítési segédek magatartásáért a Defko Kft. csak súlyos vétkesség esetén köteles felelni, amennyiben fő kőtelezettségek megszegéséről van szó.
  6.2 Ha a Defko Kft. más, kötelező érvényű jogszabályi előírások alapján köteles felelni, akkor azokat a jelen szabályozás nem érinti.
 7. A tulajdonjog fenntartása
  7.1 A Defko Kft. minden leszállított dolgon fenntartja magának a tulajdonjogot mindaddig, amíg valamennyi, a vevővel szembeni, a Defko Kft-vel fennálló üzleti kapcsolatból eredő követelése – a járulékos követelésekkel együtt -, a jövőben keletkező követeléseket is beleértve teljes egészében kiegyenlítésre nem kerül. A vevő a leszállított dolgokat mindig a Defko Kft. részére dolgozza fel vagy alakítja át.
  7.2 A vevő jogosult a Defko Kft. tulajdonjog-fenntartása mellett leszállított árut a rendes üzletmenet keretében tovább elidegeníteni. A vevő a Defko Kft-re engedményez már most minden olyan követelést, amely a továbbértékesítésből az ő vevőjével vagy harmadik személyekkel szemben nála keletkezik. Ez attól függetlenül irányadó, hogy a tulajdonjog-fenntartással továbbadott áru feldolgozás vagy átalakítás nélkül vagy azt követően kerül továbbértékesítésre. A vevő a Defko Kft. általi visszavonásig felhatalmazást kap arra, hogy a Defko Kft-re engedményezett követeléseket behajtsa. A Defko Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a követeléseket mindaddig nem hajtja be, amíg a vevő fizetési kötelezettségeit rendesen teljesíti. Egyebekben a vevő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással leszállított dolgokat zálogba adni, biztosítékként átruházni, vagy arról más módon rendelkezni.
  7.3 A Defko Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az őt megillető biztosítékokat a vevő kérésére felszabadítja, ha azok értéke a Defko Kft. vevővel szemben fennálló, biztosított összes követelését 20%-kal meghaladja.
  7.4 A tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru visszavétele, vagy ezen áru Defko Kft. általi zálogba adása nem minősül a szerződéstől való elállásnak.
 8. Beszámítás és visszatartási jogok
  A vevő csak olyan követeléseket jogosult beszámítani, melyeket a Defko Kft. elismert, vagy melyek jogerősen megállapításra kerültek. Ugyanez vonatkozik a teljesítés megtagadásának gyakorlására és visszatartási jogokra is, a vevő azok alapját képező adott követelése vonatkozásában.
 9. Szerződésmódosítás
  A szerződés kiegészítéseinek, módosításainak vagy szóbeli kiegészítő megállapodásoknak az érvényességéhez a Defko Kft. írásbeli megerősítése szükséges.
 10. Egyebek
  10.1 A Defko Kft. szállításaira és szolgáltatásaira kizárólag az osztrák jog irányadó, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ Egyezmény kizárása mellett.
  10.2 A teljesítés helye Wiener Neustadt, az illetékes bíróság a wiener neustadt-i bíróság, A Defko Kft. fenntartja magának a jogot, hogy saját választása szerint a vevővel szemben a rá irányadó általános bírósági illetékesség szerint lépjen fel. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a törvény kizárólagos bírósági illetékességet ír elő, különösen váltó- és csekk-követelések esetén.
  10.3 Abban az esetben, ha a fenti kikötések közül egy vagy több érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy az a többi kikötés érvényességét nem érinti.
  10.4 Az üzleti kapcsolatok keretében a vevőkre és a beszállítókra vonatkozó adatokat a Defko Kft. elmenti és feldolgozza.
 11. Különmegállapodások
  11.1 A vevők és a Defko Kft. közötti, bármilyen formában létrejött különmegállapodások csak egy közös írásbeli megállapodás után érvényesek.
  11.2 A szóbeli megállapodások semmilyen érvénnyel nem bírnak.